Основната цел на семинара е да бъдат представени видео материали, подходи, похвати и техники за комуникация и чрез упражнения и ролеви игри участници да се подготвят за общуването с учениците и техните родители за изпълнение на практика на дуалното обучение. Ще се дискутират добри практики, способстващи за усвояване на професия.

Семинарът се провежда в рамките на на проекта "Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - "Learning by Doing"/ "Учене чрез практика". В семинара ще вземат участие представители на бизнеса, фирмите-партньори в дуалното обучение и заинтересованите страни за модернизиране на системата за образование чрез базирано на работа учене.