Съдебните заседатели не са фигуранти и безгласни наблюдатели на разглежданите дела. По закон те имат еднакви права със съдиите, а броят им, надвишаващ винаги броя на съдиите, дава възможност не само да участват в обсъждането и вземането на решения, но и да определят по закон, съвест и морал изхода на разглежданите дела.

През последните години българското общество активно следи работата на съдебната власт у нас, изявява желание за реформи, за повече прозрачност, бързина и ефективност в работата на съдебната система. Изборът на нови съдебни заседатели е реална възможност всеки , който се чувства подготвен и отговоря на изискванията на закона, да се включи в дейността на съдилищата в област Монтана и да участва в реализирането на тази изключително важна за всяко едно общество задача – защита на правата и законните интереси на държавата и гражданите.

Според Закона за съдебната власт, Глава IV, раздел II, Съдебни заседатели:

„Съдебен заседател може да стане всеки български гражданин на възраст от 21 до 68 г., който има добро име в обществото и през живота си не е бил осъждан, дори и да е реабилитиран. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са завършили поне средно образование, да нямат психически заболявания и да са с настоящ адрес в населеното място, където работи съдът, за който кандидатстват. Заседател не може да бъде човек, който заседава в друг съд или е общински съветник от съдебния район, за който е избран, или е в ръководството на партия, коалиция или организация с политическа цел. Кандидати за съдебни заседатели не могат да бъдат и хора, които работят в съд, прокуратура, следствие, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който искат да бъдат избрани.

Всеки, който желае да се кандидатира за съдебен заседател, трябва да подаде изискваните от Закона за съдебната власт, чл. 68, ал. 3 документи в Общинския съвет по местоживеене, където представените документи се разглеждат от комисия и, ако отговорят на изискванията, се гласуват от съвета. Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най – малко 10 на 100 от лицата, които се предлагат, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидатите за съдебните заседатели се изслушват от Общинските съвети или определени от тях комисии, гласуват се на публични заседания, кандидатурите им се проверяват от Окръжния съд, след което полагат клетва пред общото събрание на съдиите от съответния съд. Възнаграждението им е 1/22 на ден от 60 % от основната заплата на съдия в Районен или Окръжен съд, в зависимост от това в кой съд е заседателят, но не по малко от 20 лв. на ден. Те не могат да бъдат заседатели повече от два последователни мандата по 4 години.