"Живот за птиците" се изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците. В основата на проекта е осигуряването на възможности за безопасно гнездене. Дейностите се извършат в 19 специално защитени зони по Директива на птиците на ЕС, част от мрежата Натура 2000. Проектът се реализира със съдействието на Европейската комисия по програма Life на Европейския съюз. Дейностите по намаляване на конфликта диви птици-електропроводи ще продължат до края на 2022 г.

В рамките на дейностите за защита на птиците дружеството обезопаси 619 стълба. С цел да се минимизира рискът от сблъсък на птиците с електропроводите, върху мрежата се монтират предпазни и маркиращи елементи.

Като част от инициативата, през октомври започна изрисуването на трафопост "Драва", намиращ се в град Враца. "Целта е чрез градско изкуство да се популяризира нуждата от опазване на застрашените видове птици. Артистите от "140 Идеи", с голям опит в тази сфера, успешно преобразиха трафопоста, като го обрисуваха с любимите на всички нас бели щъркели", коментира Мария Георгиева, ръководител на проект "Живот за птиците" в ЧЕЗ Разпределение.

Подобряването на градската среда чрез изрисуване на електроенергийни съоръжения има традиции в дружеството. В рамките на проекта "Живот за птиците" вече са изрисувани електрически табла в Перник, Враца и Монтана.