В рамките на изискуемия срок за участие в конкурса, бяха подадени документи от двама кандидати – временно изпълняващият шеф на общинската болница д-р Петьо Василев Вълчев, и д-р Соня Димитрова Съботинова - бивш зам-директор на МБАЛ „Хр. Ботев” – Враца.

След като комисията разгледа документите на кандидатите, до участие в конкурса бяха допуснати и двамата.

Съгласно конкурсната процедура за заемане на длъжността, кандидатите представиха своите програми за тригодишен период на управление на лечебното заведение.

След провеждането на конкурса, председателят на комисията представи Протокол за одобрение на кандидата, класиран на първо място, съгласно условията и реда на провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на министъра на здравеопазването и доклад за работата на комисията по провеждането на конкурса, с които внася предложение за утвърждаване на кандидата, класиран на първо място, д - р Соня Съботинова за Управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Предложението на комисията за месечното възнаграждение на управителя е в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна заплата в дружеството, а кметът на община Мездра, в качеството на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на „МБАЛ Мездра“ ЕООД, да сключи договор за възлагане на управлението на дружеството с д – р С. Съботинова за срок от три години,

Д-р Съботинова има богата професионална биография. Тя е специалист педиатър. Работила е като зам.-директор на МБАЛ „Хр.Ботев” – Враца, 15 години в детско отделение на МБАЛ град Павликени, в Педиатрична клиника – град Враца и др.

Така направените предложения ще бъдат разгледани в постоянните комисии в Общинския съвет и обсъдени на предстоящата редовна сесия на местния парламент.