В нарушение на чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), от началото на 2016 г. досега Генади Събков работи без заместник-кметове. Това бе и едно от обвиненията, отправени към него от депутати от ПП ГЕРБ в навечерието на Великден.

Въпреки че по предложение на Събков, с Решение №49/28.01.2016 г. Общинският съвет утвърди обща численост и структура на Общинска администрация - Мездра, считано от 01.02.2016 г., в която има двама заместник-кметове - по "Финанси, икономика, проекти и общинска собственост" и по "Устройство на територията, социални и хуманитарни дейности". Съгласно чл. 39 от ЗМСМА, (1) "Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции"; (2) "Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района."