С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него.

Събират се данни какво е жилището – държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни. Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство, например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи. Необходимо е да се попълнят данни за всяко едно лице в жилището - техните имена, ЕГН, да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството.

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език, религия. Има и възможност да посочи „не мога да определя“ или „не желая да отговоря“. В този раздел е и информацията дали учите, или работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели. Те не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.