Над 5000 бр. или около 50% от всички проверки са била конкретно насочени именно към установяване на действията на работодателя за превенция на нововъзникналия риск – актуализиране на оценката на риска, разписване на мерки за минимизирането му, запознаване на работещите с тях и др.

За по-ефективен контрол през периода се акцентира и върху извършването на съвместни проверки с други компетентни органи. Броят на съвместните проверки е 760, като 36% или всяка трета от тях, е била с Регионалните здравни инспекции (РЗИ) – 200 бр., или с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) - 70 бр. За сравнение за същия период през 2019 г. Инспекцията по труда е извършила 530 бр. проверки с други контролни органи, като нито една от тях не е била с РЗИ или БАБХ.

При проверките, които се осъществяват от около 350 инспектори по труда, се установява, че като цяло работодателите изпълняват ангажиментите си съгласно трудовото законодателство за опазване живота и здравето на работещите в условията на риск от разпространение на КОВИД-19. Оценките на риска са актуализирани във връзка с нововъзникналия риск, разписани са мерки за минимизирането му, проведен е извънреден инструктаж на персонала за запознаване с мерките, осигурени са лични предпазни средства, дезинфектанти, въвеждат се мерки за осигуряване на дистанция, когато производството позволява.

Данните показват, че само около 4% от персонала в проверените предприятия не е запознат с мерките, предприети за превенция на разпространението на заразата. Единични са случаите, в които работодателят не е актуализирал оценката на риска, по-често се установява непълнота на оценката. При установени при проверките нарушения, които Инспекцията по труда няма компетентност да контролира, ще бъдат информирани компетентните органи.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че за изготвянето на оценката на риска могат да използват разработения от Европейската агенция за безопасност и здраве при работаинтерактивен инструмент за онлайн оценка на риска. Повече информация за инструмента е публикувана в сайта на Агенцията http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=5055 Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, могат да демонстрират функционалностите му на работодателите.

Инспекцията по труда обръща внимание на работодателите, че те имат ангажимент не само да актуализират оценката на риска и да предприемат мерки за минимизирането му, но и да осъществят ефективен контрол по спазването им.