Производството по делото е образувано по частна жалба на кмета на Мездра срещу Определение № 498 от 02.10.2018 г. на Административен съд - Враца, с което е прекратено производството по административно дело №529/2018 г. С доводи за незаконосъобразност се претендира отмяна на определението със законните последици.

Ответникът - Общински съвет Мездра, в писмено възражение е изложил доводи за неоснователност на частната жалба и моли да се остави в сила определението като законосъобразно.

Като е взел предвид, че частната жалба е подадена в преклузивния 7-дневен срок по чл. 230 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и от надлежна страна, ВАС намира същата за процесуално допустима, а по същество - неоснователна.

За да прекрати производството по делото, образувано по жалба на кмета на Мездра против Решение №587/ 11.09.2018 г. на Общинския съвет, съдът е приел, че не е налице годен за съдебно оспорване административен акт. Изложени са мотиви за необжалваемост на решенията и заповедите по чл. 124 и 124а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно регламентацията на специалния закон - ЗУТ.

Определението на Административен съд - Враца, според магистратите от ВАС, е правилно, обосновано и законосъобразно.

Съгласно изричната норма на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а, т. е. актовете, с които се допуска изработване на OУП и ПУП, не подлежат на оспорване. Посочената норма е специална по отношение на общата норма на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), която дава право на кмета на общината да оспорва решенията на Общинския съвет, поради което решаващият правен извод на Административния съд за недопустимост на съдебното производство е правилен.

Оспорването се явява недопустимо, поради липсата на предмет, тъй като оспореното от кмета на Мездра решение на Общинския съвет е изрично изключено от съдебен контрол. В този смисъл е непротиворечивата съдебна практика на ВАС, поради което се явява неоснователен доводът в частната жалба за обратното тълкуване нормите на ЗУТ към ЗМСМА - обща към специална.

Предвид изложеното, обжалваното определение се явява законосъобразно, а частната жалба - неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от гореизложеното съдебен състав с председател Галина Солакова от второ отделение на Върховния административен съд оставя в сила Определение №498 от 02.10.2018 г. на Административен съд - Враца.

Определението на ВАС не подлежи на обжалване.