Контролът ще се упражнява за неспазване от страна на физическите и юридическите лица на забраните за:

- участие в присъствени учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища;

- провеждане на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито, без публика;

- посещения в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;

- участие в групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито /в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/;

- свиждания в лечебните заведения за болнична помощ и посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Санкции ще бъдат налагани на лицата за липса или неправилно поставяне на предпазни маски, когато пребивават в обществени сгради, обществения транспорт и търговската мрежа.

При отчитане на конкретната специфика и данни за областта по време на епидемичната обстановка, Областният медицински съвет може да въведе допълнителни противоепидемични мерки.