Сградата на читалището бе включена в основния списък проекти, а сградата на младежкия дом в резервния. С решение на програмата отпаднаха всички резервни за финансиране обекти, което налага увеличаването на кредита, уточни кметът Живков. Сега максималния му размер ще бъде предложен до 1 815 000 лева. При първоначалният вариант размерът бе 1 115 000 лева. За средствата ще се кандидатства пред фонд за градско развитие „Север”, след одобрение от Общинския съвет в Монтана.

Срокът за погасяването на кредита е планиран за 20 години с две години гратисен период и средно претеглен лихвен процент от 1.32%.

„Фонд за градско развитие“ е инструмент, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и представлява естествено продължение на успешната инициатива JESSICA от предходния програмен период. Финансирането с новия инструмент обхваща 39 общини на територията на страната, а средствата са многократно повече и достигат общо 353.3 млн. лева. Освен вече познатото финансирането на градски проекти, средства са предвидени и за енергийна ефективност на еднофамилни къщи и развитие на туризма в обектите на културното наследство.