С решение на т. нар. от председателстващия сесията д-р Даринка Лазарова (БСП) „обща комисия” на Постоянните комисии към ОбС септемврийското заседание на местния парламент бе "открито за присъствие, но закрито за заснемане” от страна на представители на медиите, което е явно нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Роман, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Съгласно чл. 53, ал. 1 от Правилника откритите заседания на ОбС могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи от електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане или по покана. В случая MediaNews имаше и отправена покана, и отправено искане за отразяване на сесията…

Останалите по-важни решения, взети на заседанието, което продължи по-малко от половин час:

* С 9 гласа "за”, 2-ма "против” и 1 "въздържал се” Общинският съвет избра за временно изпълняващ длъжността кмет на Синьо Бърдо Сийка Найденова;

* Решено бе да бъдат отпуснати 8930 лв. от фонд "Резервен” на общинския бюджет - целеви средства за финансово обезпечаване на организационно-техническата подготовка на частичния избор за кмет на Синьо бърдо, както и за възнаграждения и осигуровки на членовете на Секционната избирателна комисия;

* Одобрен бе ПУП - Парцеларен план за извършване на авариен ремонт на 50-метров пътен участък в района на свлачището между Струпец и гара Струпец.