Заседанието протече при извънредни обстоятелства, предизвикани от прекъснатото електрозахранване поради усложнената зимна обстановка. Във връзка с това, Председателят на ОбС – ген.Валери Стаменов предложи да се гласува с вдигане на ръка, а всяко решение да бъде поименно.

Макрорамката на Бюджет 2020 е 7 782 867 лева. Субсидията от държавния бюджет е в размер на 5 273 104 лв, приходите за местни дейности - 2 297 884 лв и включват данъчни и неданъчни приходи, както и трансфери за местни дейности. Местните приходи са формирани без промяна на местните данъци и такси. Дофинансирането е в размер на 211 879 лв.

Сред основните приоритети на бюджет за 2020 г са образование, социално осигуряване, подкрепа и грижи и подобряване на инфрастуктурата на територията на общината. За образование са предвидени 2 864 410 лв. На второ място са социалните услуги - 1 422 893 лв, от които 1 209 948 лв от държавни дейности, 201 932 лв от местни и 1 1 013 лв от дофинансиране. Най-много средства от тях са насочени към Центровете за настаняване от семеен тип – 801 997 лв, домашния социален патронаж – 178 952 лв, Дневния център за деца с увреждания – 165 276 лв и Център на обществена подкрепа – 130 212 лв.

1 236 812 лв е размерът на капиталовите разходи, от които 508 800 лв от Републиканския бюджет, 53 015 лв от преходен остатък от собствени средства, преходен остатък от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) -21 194 лв и 644 587 лв от преходен остатък от целеви средства по ПМС.

С 429 809 лв ще разполага община Роман за ремонт на кухненски блок в Комплекса за социални услуги за деца с увреждания (КСУДУ), за закупуването на багер, изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство на СУ „Васил Левски”; доставка, монтаж на пътни знаци и полагане на маркировка и доставка на контейнери за твърди битови отпадъци.

Със средствата от капиталовите разходи ще бъдат ремонтирани основно 7 улици в град Роман, 2 улици в село Струпец и по 1 улица в селата Кунино, Синьо бърдо, Радовене, Долна Бешовица, Хубавене и Стояновци.

По ПМС № 348 от 2019 година, ще бъдат ремонтирани улици в селата Камено поле, Кунино, Синьо бърдо, Радовене, Долна Бешовица и Хубавене на обща стойност 350 000лв. За ремонт на общинския път Камено поле – Кунино са предвидени 90 726 лв. от СЕБРА.

Планирани са средства за отбрана и сигурност, за здравеопазване, за жилищно строителство, опазване на околната среда и поддръжка на уличното осветление. За култура, спорт и дейността на 11-те читалища на територията на общината са заложени 191 920 лв. Общинският съвет прие предложението за 10% увеличение на персонала на общинската администрация, както и Стратегия и Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

Общинските съветници гласуваха основните трудови възнаграждения на кмет на Община и кметове на Кметства, както следва:

Кмет на Община Роман – 1 870 лв;
Кмет на село Камено поле – 1045 лв;
Кметовете на Кметства Кунино, Синьо бърдо и Радовене – 966 лв.

На сесията присъстваха кметът на община Роман – Валери Ролански, заместник-кметът Соня Тинчева и Секретарят – инж. Христина Йонкинска.

След оспорвани дебати, ОбС прие Бюджет 2020 г на община Роман и заседанието бе закрито.