Кандидатите за заемане длъжността „Управител” на общинската болница трябва да имат висше образование с квалификация “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, здравен мениджмънт; по икономика и управление и да са с придобита образователна и/или научна степен, специалност или да са преминали обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Желаещите следва да имат минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист, а кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

Опитът на подобна позиция ще се счита за преимущество.

Необходимите документи за заемане на длъжността включват заявление в свободен текст; автобиография; актуална снимка; свидетелство за съдимост; нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация, както и копие от трудова и служебна книжка (ако има такава).

Кандидатите за ръководната длъжност могат да подават документи до Общинския съвет в запечатан плик. В друг запечатан плик следва да представят и Програма за развитие на дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за тригодишен период. Двата плика се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД“ и трите имена на участника и се представя в Общината, в срок до 17.00 ч. на 06.03.2020 г.

След проверка по документи, комисията по избора ще проведе събеседване с допуснатите кандидати. Основните теми в събеседването са свързани с представената Програма за развитие и дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за тригодишен период; Закона за здравето и лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.

Конкурсът ще се проведе на 09.03.2020 г. от 09.00 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Мездра, ет. ІV, малка заседателна зала.

Кандидатите ще бъдат оценявани от 5-членна комисия в състав: Председател - Нели Минева, заместник-кмет, и членове: д-р Кети Ценова - директор на РЗИ – Враца, Слави Легярски - ст. експерт “Човешки ресурси“ в ОбА – Мездра, д-р Ивайло Тодоров - общински съветник и резервен член д-р Ирена Видинова - зам.-директор на РЗИ – Враца.