Желаещите да посетят изнесения щанд, ще получат брошури изготвени от ОИЦ – Враца с актуалните процедури и предстоящите възможности до края на 2020 г. По ОП „Морско дело и рибарство“ с процедурите 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ , Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Големи проекти“, 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури и други.

По „Програма за развитие на селските райони“ процедурите 4.1. и инвестиции в земеделски стопанства, 4.1.2. инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", 5.1. подкрепа за инвестиции в превантивни мерки. Те са насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития, 6.4.2. инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства, 7.3. широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение и други.

На щанда може да получите и информация за мерки, свързани с преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и друга информация, свързана с Кохезионната политика и Оперативните програми.