Поради това те не подлежат на деклариране в годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Членовете на избирателни комисии за времето на работата им в съответната комисия се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски на тези лица по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.