Протестираните текстове от Наредба №24 за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност в община Бяла Слатина въвеждат изискване за изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти в частни имоти и нотариална заверка на договорите за наем. Според Окръжна прокуратура - Враца, тези текстове противоречат на Закона за устройство на територията, съгласно който схеми са необходими само за преместваеми обекти, поставени в държавни и общински имоти, но не и за тези, поставени в частни имоти, а нотариална заверка на договора за наем законът не изисква.

След постъпването на протестите Общинските съвети са упражнили правото си на отзив, като с нови решения са отменили атакуваните разпоредби от подзаконовите нормативни актове. Така образуваните съдебни производства остават без предмет и разглеждането на спора по тях е процесуално недопустимо поради наличие на отрицателна процесуална предпоставка - оттегляне на оспорения акт.

При това положение протестите се явяват недопустими и Административен съд - Враца ги оставя без разглеждане. Определенията подлежат на обжалване или протестиране пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Враца в 7-дневен срок от получаване на съобщенията.