Окръжен прокурор Десислав Начков
Окръжен прокурор Десислав Начков

През 2019 г. в Окръжна прокуратура – Враца и районните прокуратури е работено по общо 6354 преписки по следствен надзор. Отбелязано е увеличаване дела на решените от прокурори спрямо наблюдаваните преписки в сравнение с предходните години, което сочи на повишаване интензивността на прокурорската дейност.

Общо наблюдаваните досъдебни производства през годината е 10465 броя. От тях бързи производства са 642, които гарантират съществено ускоряване и приключване на наказателното производство. Всички досъдебни производства са решени в законоустановения срок.

За 2019 г. от общо осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт лица за област Враца – 1053 бр., оправданите лица са само 12, което е показател за високото качество на прокурорската работа. Прокурорите от административния отдел на ОП Враца през 2019 г. са взели участие в 389 административни дела на Административен съд Враца в 419 броя съдебни заседания.

В отчетния доклад на Окръжна прокуратура – Враца е отбелязано, че процесът по изпълнението на присъди стриктно се контролира от съответните прокурори, като се изисква ежемесечна информация от ОЗ „Охрана“ към Министерството на правосъдието и ОД на МВР Враца.