Дружеството основно се занимавало с покупко-продажба на земеделска продукция, като негов фактически представител действал обвиняемият К. Година по-късно той бил писмено упълномощен от Б. Б. с широк кръг управителни и представителни права. В началото на м. ноември 2011 г. фирмата разполагала с над 500 тона маслодаен слънчоглед, придобит от неустановени по делото земеделски производители от района на гр. Криводол и без съставяне на счетоводни документи. Й. К. търсел възможност да го препродаде.

През м. ноември 2011 г. била извършена доставка на 232.175 тона зърно-слънчоглед от „Б.Б. 1966“ ЕООД на „И.“ АД, за което били съставени фактури. След изпълнението на тази сделка обвиняемият К. продължил да търси клиенти, за да продаде останалото количество стока. В резултат бил сключен договор за покупко-продажба на 300 тона маслодаен слънчоглед реколта 2011 г. с „О.К.“ ООД, на цена от 635 лева на тон без включен ДДС. Разходите за транспортирането му до склад в гр. Враца следвало да бъдат поемани от продавача.

Фирмата-получател заплатила на „Б.Б. 1966“ ЕООД сумата от 228 600 лева, представляваща стойността за договорените 300 тона маслодаен слънчоглед заедно с начисления ДДС. Въпреки постигнатите уговорки продавачът не доставил изцяло платеното количество стока. Поради тази причина било извършено намаление на задълженията към „О.К.“ ООД.

Впоследствие, при подаването на документи в ТД на НАП, обвиняемият К., при посредничество на В.Г., потвърдил неистина в справка-декларация и в дневника за покупки за данъчния период за м. ноември 2011 г. При водене на счетоводството на „Б.Б. 1966“ ЕООД бил използван документ с невярно съдържание – данъчна фактура, в която било посочено получаване на реално осъществена облагаема доставка. При разследването обаче е било установено, че тя е фиктивна.

На управляваното от обвиняемия дружество била извършена данъчна ревизия по ЗДДС, приключила с акт. С него било прието, че за „Б.Б. 1966“ ЕООД не е налице право да ползва данъчен кредит в размер на 65 312 лева по фактура за извършена доставка. На дружеството бил установен ДДС за довнасяне в същия размер.

На 25.07.2012 г., два дни след връчване на ревизионния акт на В.Т. - пълномощник, отговарящ за счетоводството на фирмата, дружествените дялове на „Б.Б. 1966“ ЕООД с договор за продажба били прехвърлени на Б.М. Това било уговорено и организирано от обвиняемия К., който обяснил на новия собственик, че по този начин си „осигурява постоянна работа“.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемия Й. К. да продължи в съда.