Проектите ще осигурят възможност на 6 857 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност, като минимум 42% от тях или 2 910 лица ще бъдат включени в стажуване и заетост след това.

През 2020 г. проектите ще се реализират в 115 малки и големи населени места в цялата страна.

Обученията са по широк кръг професии: строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, заварчици, електромонтьори и други, и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор.

Очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие, въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие COVID-19. Все по-значими за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение за придобиване на обществени и граждански компетентности, инициативност и умения за предприемачество, дигитална или математическа компетентност и др.

Приоритетно в обучения ще се включват безработни лица до 29 или над 50 години, с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, хора с увреждания, неактивни лица и други. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период от най-малко 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани от държавния бюджет работни места.