I. Заявленията за регистрация на застъпници по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), се подават до 17:00 часа на 26 октомври 2019 г. Заявленията се подписват от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение №75-МИ от изборните книжа).

Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение №607-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК.

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от следния линк .

II. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите (Приложение №78-МИ от изборните книжа).

Списъкът за упълномощени представители се подписва и предава до 26 октомври 2019 г.

Формата на таблицата за упълномощени представители може да изтеглите от следния линк .