Решението за писменото уведомление е взето след като Общинската избирателна комисия се е запознала с постъпилите документи от Общински съвет - Роман и от Община Роман, изискани от комисията - протоколи за проведени заседания на ОбС - Роман, присъствена форма на общинските съветници, ксерокопие от присъствената книга на общинските съветници и списъци на общинските съветници, присъствали на комисиите и на заседанията на ОбС през периода 1 януари - 15 октомври т. г.

ОИК - Роман е изпратила писмено уведомление с обратна разписка на Тихомир Вълчев за постъпилите документи, удостоверяващи основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия като общински съветник, което обаче все още не получено от него, уточни председателят на комисията Цветан Тодоров.

Съгласно указанията от ЦИК, в тридневен срок от получаване на уведомлението Вълчев има възможност да направи писмено възражение пред ОИК - Роман относно тези основания. В тридневен срок от постъпване на възражението или изтичане на срока за подаването му комисията трябва да се събере отново на заседание, на което да разгледа постъпилото възражение.