Със средствата се модернизира образователната среда за професионално образование и за обучение по природни науки в общообразователната и профилираната подготовка на учениците по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

По НП „Иновации в действие“ три училища в Столична община и община Казанлък са включени допълнително в списъка за финансиране по Националната програма и ще получат 7 150 лв. за популяризиране на иновации.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.