На свое заседание Комисията за иновативните училища взе решение да бъде предложен на МС Списъка на иновативните училища в България за учебната 2020/2021 година, който включва 507 училища, от 183 населени места, от 132 общини и от 28 области, информира министър Вълчев.

Той уточнява, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ неспециализираните и специализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и на държавните образователни стандарти. Този член от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждането на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии. Педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

Кандидатстващите за вписване в Списъка на иновативните училища представят до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищните си проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В училищните проекти за иновации се определят целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не се допускат проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

Комисията за иновативните училища е разгледала и оценила внесените нови предложения за иновации - 208 проекта от 204 училища за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година, от които: начални - 9; основни - 83; обединени - 9; средни - 60; профилирани гимназии - 18; професионални гимназии - 24; специално училище - 1. 30 проекта са от училища, на които иновацията приключва през учебната 2019/2020 година и кандидатстват с разширение, с формуляр за учебната 2020/2021 година. С положителна оценка са 204 училища, от които 22 от арбитраж. Не се класират проектите на общо 31 училища, включително 8 от арбитраж.